PKN
Hervormde gemeente Wjelsryp-Baaium
 
Gemeente info Gemeente info

 

Gemeente van Christus zijn we met elkaar en ook op die manier kunnen we iets uitdragen van gemeenschap. Samen geloven, samen bidden, samen zingen en samen met elkaar spreken en nadenken over dat wat ons bezighoudt, maakt dat er een meerwaarde ontstaat. Immers waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, daar is God zelf ook met zijn Geest aanwezig. Of zoals Prediker het zegt: Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Laten wij daarom bij alles bedenken dat God er in ons leven altijd bij is. En dat Hij ons zal zegenen bij alles wat we doen.

 

Kerkdiensten
De kerkdiensten worden bijna altijd gehouden op zondagmorgen om 9.30 uur. Af en toe is er een dienst op middag of avond. Onze gemeente beschikt over 2 kerkgebouwen. Op de 3e zondag van de maand is er dienst in de kerk van Baaium. De andere diensten vinden plaats in Wjelsryp.  Kijk voor de diensten  in dorpskrant “Ut ‘e Buorfinne” , in “De Kerkklok” of in ‘Op ‘e Skille’, Friesch Dagblad en op deze site. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de kerkdiensten te komen, bestaat er de mogelijkheid van het volgen van de dienst online via Kerkdienstgemist.nl

Kerkelijke gemeente
De kerkelijke gemeente Wjelsryp—Baaium bestaat uit ongeveer 300 doop– en belijdende leden.

Startzondag
Ieder jaar beginnen we, meestal september/oktober, het winterseizoen met een startzondag. Een groepje gemeenteleden bereidt deze zondag voor.

De voorgangers voor de kerkdiensten worden gezocht en gevraagd door Geertje Deinum-Tinga.

Organisten
De organisten van onze kerk zijn :
Tjitske Koopmans ,Klaas Boorsma, Cees van der Meer en Barteld Post

Koster
Sinds onze laatste koster enige jaren geleden afscheid nam, wordt het kosterschap bij toerbeurt vervuld door één van de kerkrentmeesters of diakenen.

Type– en vouwwerk
Tea Sieta Greidanus typt meestal de liturgieën voor bepaalde diensten, Siebe Haven kopieert ze en Tineke Rispens verzorgt het vouw– en nietwerk.

Bloemengroet
Iedere zondag brengt een vrijwilliger namens de gemeente een bloemengroet naar een ouder gemeentelid van 70+ . Ook mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen krijgen een bloemetje. De bloemengroet wordt gecoördineerd door mevrouw D. Veenstra-Tax. We kunnen natuurlijk altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken!

Liturgisch bloemschikken
Tijdens bepaalde diensten en kerkelijke feestdagen staan er liturgisch geschikte bloemstukken voor in de kerk. Deze bloemstukken worden gemaakt door Itte Smink.
In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.


Koffiedrinken
Elke tweede zondag van de maand  wordt er voor de kerkdienst een gezellig samenzijn met koffie of thee georganiseerd.
Op nieuwjaarsmorgen komen de gemeenteleden die op tijd wakker zijn geworden bijeen om elkaar een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Er wordt gezongen en er is een meditatie. De laatste jaren wordt dit nieuwjaarsmorgensamenzijn steeds massaler bezocht.


Beamergroep
De beamergroep voorziet de gemeente wekelijks van de laatste nieuwtjes. We hebben ons eigen e-mailadres (pknwelsrijpbaaium@live.nl) waar u de berichtjes naar toe kunt sturen, of u levert het berichtje in bij één van de leden. En dat kan werkelijk van alles zijn! U kunt de gemeente op de hoogte brengen van de (kerkelijke) activiteiten in en rond de dorpen, maar u kunt ook een oproepje doen voor dat ene boek waar  u al zo lang naar op zoek was.

Schoonmakers
Een keer per maand maakt een groep van 4 à 5 wisselende schoonmakers het kerkgebouw, de consistorie en het tsjerkehûs schoon. ‘t Is elke keer weer een gezellig samenzijn waarbij niet alleen geboend wordt, maar ook gelachen.

Kerkhoven
Beheer kerkhof Wjelsryp : Gerke Veenstra , Terpwei 2 Tel. : 341882
Beheer kerkhof Baaium : Gaatze Zoodsma , tel. 342428
De kerkhoven van Baaium en Wjelsryp worden onderhouden door Jelle Hoitema, Henk Anema en Ate Galema.

Bijbelgenootschap
De commissie tracht het Nederlands Bijbelgenootschap bekend te maken bij de mensen en leden te werven voor het NBG.
Eind oktober is de nationale Bijbeltiendaagse met een thema. Hieraan wordt in een dienst aandacht geschonken en is de collecte voor een speciaal project.
Hennie Miedema is momenteel alleen contactpersoon van het NBG en is op zoek naar een medevrijwilliger. Heeft u belangstelling dan kunt u Hennie bellen (tel.nr. 341492)


Kerstnachtdienst / muziekkorps blaast kerstmuziek.
Rond Kerst en Pasen worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Op kerstavond wordt sinds jaar en dag een kerstnachtdienst georganiseerd. In de kerstnacht spelen leden van Concordia kerstmuziek in Wjelsryp en Baaium.

De ambtsdragers
De ambtsdragers van onze gemeente worden door de gemeenteleden gekozen. Deze worden voor een periode van 4 jaar gekozen en kunnen zich daarna nog 2 keer herkiesbaar stellen. (max. 12 jaar.)

Dominee
ds. J.G. van den Boogaard 


Ouderlingen  
Hetty Post
Thom Deinum     
Siebe Haven
Geertje Bruinsma
    
Jeugdouderling
Itte Smink  
   
Diakenen
Sietske de Haan 
Tini Tax  
Hendrik Miedema

Ouderling kerkrentmeester
Albert van der Veer
Tea Sieta Greidanus
Jelle Hoitema


Het bankrekeningnummer van de Ned. Herv. gemeente Wjelsryp-Baaium is: NL90RABO03710.02.192
 

Elke ouderling, uitgezonderd de jeugdouderling, heeft een eigen wijk of straat, waar hij of zij de mensen bezoekt bij ziekte, jubilea of andere gelegenheden.
Ook kunt u bij de ouderling terecht met eventuele vragen en/of wensen.
De straten zijn als volgt verdeeld onder de ouderlingen:

    Hetty Post : 
    Lytse Buorren
    Noarderein
    Nije Buorren
    Oasterein 6
    Galemawei
    2 leden in Wommels en Tzum
    Pastoryleane

Thom Deinum:
    Tillewei
    Westerein
    Suderpolderwei
    De Warren
    Terpwei

Siebe Haven : 
    Dronrijp
    Baaium
    Greate Buorren
    ‘t Heechhout
    Tsjeppenbûr
    Dykshoek
    Oasterein

Itte Smink 
    jeugdouderling
 

Gemeenteavonden
Er wordt 2 keer per jaar een gemeenteavond gehouden waar iedereen van harte welkom is. Op deze avonden worden de eventuele vragen uit de gemeente behandeld of wordt er gepraat over voorstellen van de kerkenraad. Ook worden de financiën voorgelegd en besproken. Vaak is er op een gemeenteavond een spreker met een inleiding waar later over kan worden gediscussieerd

Rondom het Woord
Ook het komende winterseizoen komt de gespreksgroep Rondom het Woord weer bij elkaar. Net als andere jaren komen we bij elkaar op donderdagmorgen om half tien en we eindigen weer om ongeveer elf uur. Deze keer nemen we als uitgangspunt voor de gesprekken de Apostolische Geloofsbelijdenis. Iedereen die wil meedoen is van harte welkom.

Gespreksgroep doopouders
Vorig jaar zijn we begonnen met een gespreksgroep voor ouders die recentelijk hun kind (eren)  hebben laten dopen. Na een aarzelend begin hebben we toch aan het eind met elkaar afgesproken om ook dit winterseizoen weer een aantal keren bij elkaar te komen. Op deze avonden willen we weer met elkaar in contact komen en met elkaar nadenken wat geloven voor ons betekent in de praktijk van het leven. Graag willen we iedereen uitnodigen om er aan mee te doen. Ook al zijn je kinderen misschien al iets ouder. Want de ervaringen van Gods liefde en nabijheid, die we allemaal vroeg of laat hebben meegemaakt, kunnen voor anderen weer leerzaam zijn. Liefde is immers elkaar helpen om te groeien in het geloof.

Huisbezoek
Bij ieder van ons kan het wel eens gebeuren dat je het idee hebt dat je er helemaal alleen voor staat. Dat er dingen in je leven gebeuren die maken dat het licht van Gods nabijheid niet meer zo intens wordt ervaren. Dat kan ook allerlei oorzaken hebben. Denk maar aan  eenzaamheid of zorgen. Zorgen over de toekomst van jezelf of van je kinderen of kleinkinderen. Dan heb je misschien iemand nodig die naar je luistert en die de zorgen met je wil delen.  Als gemeente van Christus willen wij dan natuurlijk naar elkaar omzien. Immers pastoraat is niet alleen een zaak van de kerkenraad, maar van ons allemaal. Pastoraat is delen van Gods genade en barmhartigheid voor de wereld. Maar bovenal delen van Gods liefde voor mensen die in nood zijn. Maar misschien wilt u graag dat dominee of één van de ouderlingen bij u op bezoek komt. Dan kunt u dit aan de kerkenraad doorgeven. En dit geldt zeker als er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals ziekte, verdriet of privéproblemen.

Groot huisbezoek
Naast het persoonlijk huisbezoek is er ook iedere keer het zo genoemde groot huisbezoek. Voorheen deden we dat in de kring van een huiskamer, maar sinds vorig jaar kan dat ook in het Tsjerkehûs. In groepen van acht tot tien mensen komen we bij elkaar om met elkaar na te denken over een gedeelte uit de Bijbel. Zo kunnen we elkaar versterken in het geloof en onze gedachten met elkaar delen in het besef dat de heilige Geest ons willen laten delen in de liefde van God de Vader en ons wil leren hoe Jezus Christus ons is voorgegaan op de weg van de liefde.

Tienernevendienst = KAR
Het afgelopen seizoen zijn we begonnen met de tienerdiensten, in plaats van de catechisatie. Het doel voor deze verandering is de betrokkenheid van de jeugd met de kerk te verbeteren. De tieners van 12 tot 16 jaar gaan één maal per 14 dagen voor de preek de kerk uit naar hun eigen ruimte om daar met elkaar te praten over een thema.
De data voor het komende seizoen zijn op dit moment nog niet bekend. De jongeren zullen zelf worden geïnformeerd en krijgen dan ook een lijst met alle data van de tienerdiensten.
Het afgelopen seizoen zijn de tienerdiensten geleid door Tetje, Anneke, Geertje, Grietje

 

Gebedsgroep
Wij doen nu samen met een aantal personen uit Winsum. We zijn met vier gemeenteleden en uit Winsum komen er zes.
Eens in de drie weken komen we samen, om de beurt in Wjelsryp en Winsum.
Wij beginnen met het zingen van een lied, daarna heeft één van ons een tekst opgezocht waar soms iets over wordt gezegd. Vervolgens doen we een kringgebed. Er is veel om God voor te danken. We leven in een goed land met veel vrijheid, maar er is ook veel om voor te bidden: voor zieken en ouderen maar ook voor jongeren. Er zijn gewoon veel zorgen en we mogen alles aan God de Heer voorleggen.  Er is stil gebed en we eindigen met het ‘Onze Vader’.
 

Jeugdclub 16-
Wij komen eens per twee weken op vrijdagavond samen op het podium in het dorpshuis en hebben hier een gezellige avond. De avond beginnen wij standaard met de rubriek: Hoe ist ie? Vervolgens komt een serieus gespreksonderwerp aan bod en is er ruimte voor spelletjes doen of maken we iets. Bijvoorbeeld kaarten voor de kerstattenties voor de ouderen in de gemeente.
Regelmatig hebben we  een gezellige avond met andere dorpen. In het voorjaar hebben we met Achlum en Minnertsga altijd uitwisseling: we gaan bij elkaar logeren en maken er een gezellige boel van. Het  seizoen sluiten we af met het bekende clubreisje, wat een heel weekend duurt? Kortom, allemaal gezelligheid!!
Dus, heb je de basisschool verlaten en ben je jonger dan 16 jaar? Kom dan vanaf oktober bij ons op club!  Groetjes van de leiding.
 

Liturgiecommissie
Deze commissie heeft als doel de liturgie binnen de kerkdiensten onder de loep te nemen. Daar waar moegelijk en/of wenselijk onderzoeken wij andere/nieuwe vormen van de liturgische onderdelen. In overleg met de kerkenraad en de gemeente worden wijzigingen in de liturgie aangebracht.
Daarnaast organiseren wij een keer of drie een zangdienst, en denken wij samen met de leiding van de kindernevendienst na over de 40-dagentijd.
De doopkaarsen worden verzorgd door Theadora Post en de liturgische bloemstukken voor speciale zondagen worden verzorgd door Itte Smink
Als commissie zetten wij ons in voor de liturgie binnen onze kerk. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Daarom horen we graag van u uw suggesties.

Hetty Post,  Hendrik Abma 


De zendingscommissie
Onze zendingscommissie bestaat uit 6 leden. Eén lid is tevens in de kerkenraad vertegenwoordigd. Bij de kerkenraadsvergaderingen brengt hij verslag uit van onze werkzaamheden en vraagt toestemming voor bepaalde zaken. We vergaderen vijfmaal per jaar.
Onze doelstelling is het helpen van mensen, vanuit Bijbels oogpunt.
In november doen we altijd mee met  de Nationale Voedselactie van Dorcas. We vragen de gemeenteleden en dorpsgenoten levensmiddelen in te leveren. Hiervan worden pakketten gemaakt voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Vorig jaar leverde deze actie 22 pakketten vanuit Wjelsryp/Baaium op en landelijke ruim 53.000. Dat zijn meer dan vijftig vrachtwagens vol!
Ook organiseren we ieder jaar in december een wintermarkt. Dit is een gezellig samenzijn van ongeveer 2-3 uur, waarin de mensen een hapje kunnen eten, een gokje kunnen wagen (draaiend rad) of een steentje kunnen gooien (sjoelen). Ook is er vaak verkoop van zelfgemaakte artikelen. De markt wordt gehouden in de loods van Veenstra’s Constructie en Installatiebedrijf. De opbrengst komt geheel ten goede aan door ons uitgezochte goede doelen. Vaak zijn dit kleinschalige projecten, waar geen geld aan de strijkstok blijft hangen.
In oktober 2010 zijn we gestart met een koffieochtend voor 70-plussers uit onze dorpen, in it Tsjerkehûs. De deelnemers (14 personen) zijn reuze enthousiast. We hebben daarom besloten dit ééns per maand te organiseren.
Ook hebben we in 2011 meegedaan met de actie “Recycle je Bijbel”. Oude, ongebruikte Bijbels krijgen een nieuwe bestemming in Suriname. Bovendien gaat er van elke “gerecyclede” Bijbel een nieuw Bijbel naar een christen in Iran. Er zijn 25 Bijbels ingeleverd. 
Momenteel zijn Monique Wijma, Anja Veenstra, Gerrit en Tineke Rispens en Theadora Post de leden van de zendingscommissie.


Wat is Alpha?

Gelukkig biedt ook onze gemeente, gezamenlijk met de gereformeerde kerk in Winsum de mogelijkheid om een Alpha-cursus te volgen.
De Alpha-cursus biedt iedereen de mogelijkheid om in tien avonden en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!

Je bent zeker niet de enige
Meer dan elf miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels gevolgd. In Nederland waren dat er ruim 150.000. De cursus wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in gevangenissen. De Alpha-cursus is gratis. Soms wordt er voor de maaltijd een bijdrage gevraagd. Zie ook www.alpha-cursus.nl

De Alpha-cursus is iets voor mensen die...
...vrijblijvend meer willen weten over het christelijk geloof
...christen zijn en de basis willen opfrissen
...denken dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde

Alpha staat voor:                                                                                                                                                                                      
Alle mensen zijn welkom
Zoeker of gewoon geïnteresseerd? Jong christen, of juist al jarenlang gelovig? Iedereen is welkom. De Alpha-cursus is voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. Jong en oud wordt van harte uitgenodigd om de basis van het christelijk geloof te onderzoeken.
Leren en lachen
Naast een heldere inhoud en veel stof tot nadenken, wordt er bij de Alpha-cursus ook veel aandacht besteed aan een goede, open, gezellige en zelfs feestelijke sfeer.

De Alpha-avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Samen eten biedt natuurlijk een perfecte gelegenheid om in een ontspannen sfeer andere deelnemers te leren kennen en misschien wel vriendschappen te sluiten.
In de kleine groepen wordt iedereen aangemoedigd om mee te praten. Zo wordt het mogelijk om elkaar te helpen en te stimuleren in het zoeken naar antwoorden op de grote vragen van het leven.
Alle vragen mogen gesteld worden
Geen enkele vraag is te simpel of te kritisch. Iedereen krijgt de ruimte om elke vraag te stellen, waar hij/zij mee rondloopt.

Cursusinhoud
De cursus bestaat uit tien avonden, die telkens dezelfde opbouw hebben. De cursus begint met een maaltijd. Dit moment is een belangrijk onderdeel van de cursus. De cursisten leren andere deelnemers en de cursusleiding op een informele manier kennen.

Thema's
Na de maaltijd is er een pakkende inleiding over het cursusonderwerp. Tijdens de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: ‘Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Hoe zit het met de kerk? Wat kan ik het best met de rest van mijn leven doen?’.

Doorpraten
In kleine vaste groepen wordt met elkaar doorgepraat over het thema van de avond. De deelnemers luisteren, wisselen uit en ontdekken. Alle vragen kunnen gesteld worden, geen vraag is te gek.

Wil je meer weten over de Alpha-cursus of wil je je alvast opgeven, neem dan contact op met Grietje Abma, tel. 0517-341967 of via de mail hendrik.abma@online.nl.
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

terug
 
 
AVG
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.